Nakaya Cigar Long Heki Tamenuri Fountain Pen Decapod Urushi for Your Home Fountain Pen Font New